Sätila Fiber - en historik.

Initiativet.

Initiativet att starta en fiberförening kom ursprungligen från Byalaget i Sätila men ganska snart bildades en interimsstyrelse. Den började med att sätta ihop ett informationsblad för att kunna informera om fördelarna med fiber samt värva medlemmar. Det första årsmötet hölls i maj 2013 och föreningen registrerades på Bolagsverket i augusti samma år.

Under första året handlade det mest om att få in tillräckligt med intresseanmälningar så att man skulle kunna finansiera projektet.  När man fått ihop 200 intresseanmälningar ansåg föreningen att man kunde börja skriva anslutningsavtal med de som anmält sitt intresse och begära in del av kapitalinsatsen, som då beräknades till ca 18 000 kr, förutsatt att man kunde få ihop minst 400 anslutningar.

Man började även bygga en hemsida och ett medlemsregister för att kunna informera och hålla koll på medlemmar, markägare, avtal och inbetalningar.

Bidragsansökan.

En första ansökan om bredbandsbidrag från Länsstyrelsen skickades in redan hösten 2013 men de pengar staten hade avsatt för fiber var då redan slut. En ny omgång med pengar skulle komma, men då skulle Sveriges bredbandssatsning delvis finansieras med pengar från EU.

Sätila Fiber sökte på nytt bidrag från Länsstyrelsen under våren 2014 och fick slutligen ett positivt beslut, men beslutet kom först januari 2017! Då hade man även infört ett nytt regelverk avseende upphandling och konkurrensutsättning av entreprenaden, som skulle gälla retroaktivt från 2014. 
Om fiberföreningar inte uppfyllde alla krav hade Länsstyrelsen rätt att göra avdrag vid utbetalning avbidraget.

Upphandling.

Även om föreningen inte fått beslut på bidraget måste arbetet fortgå. 
2014 handlade man upp projekteringen av fibernätet. Styrelsen skrev avtal med ByNet AB, som även skulle leverera material samt sköta inblåsning av fiber i kanalisationen och svetsa alla anslutningar.

Först på hösten 2015 handlades även gräventreprenaden upp. Föreningen hade då fått en bra bild över projektets storleken och omfattning.

Hyssna Fiberförening som låg cirka ½-1 år före Sätila Fiber, hade valt samma entreprenörer som vi gjorde och därför bestämde man att handla upp kommunikationsoperatör (KO) gemensamt för båda föreningarna samtidigt. Det blev NetatOnce som vann den upphandlingen.

Områdesansvariga.

Våren 2015 värvade fiberföreningen områdesansvariga, d.v.s. personer boende i olika delar av föreningens upptagningsområde, som kunde utvärdera föreslagen fiberdragning från ByNet och kontrollera att det gick att komma fram med grävmaskiner överallt. 
Områdesansvariga provgick schaktsträckor och gjorde en hel del förändringar i föreslagen fiberdragning. Dels hade de bättre kännedom om markförhållandena i sitt område och dels hade de en dialog med respektive markägare var det var bäst att gräva över deras mark.

Områdesansvariga hade även till uppgift att begära in markupplåtelseavtal från alla berörda markägare. Totalt samlades 560 markupplåtelseavtal in!

Grävprojektet.

September 2016 kunde Sätila Fiber äntligen sätta spaden i marken och börja schakta för fibern. Man började längst ned mot Fjärås, vid Årenäs och Tostakulla där man kommit längst med medlems- och markavtal.  Länsstyrelsen hade även godkänt schaktvägen utifrån att inga fornlämningar och känsliga platser skadades och Trafikverket hade godkänt hur vi avsåg att lägga fiber längs med Trafikverkets vägar.

Samtidigt skulle Ellevio gräva ned el-ledningar i nordvästra Sätila. Fiberföreningen skrev då avtal med deras underentreprenör Trolk om samförläggning av fibern på cirka 5 mil.

Från 2017 hade föreningen två grävlag som schaktade i olika områden. Parallellt hade även Ellevios entreprenör flera arbetslag som skulle ha information och material för samförläggningen.
15 mil långt schakt skulle grävas innan nätet var klart. Dessutom hade varje medlem i uppgift att gräva in sin fiberslang på den egna tomten.

Våren 2017 började ByNets underentreprenör LinktoLink att blåsa in fiber till de fastigheter som gjort klart sin grävning på tomten och satt upp sitt fastighetskit på husfasaden.

Ekonomin.

För att säkra upp att det fanns pengar att betala entreprenörerna så sökte föreningen, och beviljades, ett borgenslån på motsvarande belopp som bidragsdelen.

Vid ett extra medlemsmöte 2017 beslöts att föreningen även fick höja kapitalinsatsen till 21 000 kr, då projektet visade sig bli dyrare än vad man beräknade 2014. Trots detta så fick föreningen likviditetsproblem sommaren 2018. Man sökte då ett förskott från Länsstyrelsen samtidigt som styrelsen började sammanställa fakturor för en första delutbetalning av bidraget.

Både förskott och delutbetalning kom i oktober och därmed var kassaflödet säkrat igen. Tyvärr uppfyllde föreningens upphandlingar inte det nya regelverket till fullo och vi har fått ett mindre avdrag på en del av våra fakturor. Dessa avdrag har överklagats och ligger nu hos Förvaltningsrätten för beslut.

Upptändning.

Vid midsommar 2018 var hela kanalisationen för fibernätet nedgrävd, men det återstod en hel del sträckor att blåsa in fibern i kanalisationen samt svetsa anslutningarna.

Nu var det dags för alla medlemmar välja vilken typ av abonnemang de ville ha, genom att fylla i och skicka in ett tjänsteavtal. Den 1 oktober kunde de första två noderna tändas upp. I december tändes den tredje noden och februari 2019 kunde det sista området äntligen tändas upp.

Nu började en ny fas i projektet. Abonnemangen skulle nu faktureras till respektive abonnent. Styrelsen skrev då avtal med företaget Fiberekonomi att sköta faktureringen av abonnemangen samt bokföringen. De tog över detta arbete från 1 april 2019.

Under 2019 gick mycket tid åt till att starta upp ytterligare ett hundratal anslutningar samt att få fakturabetalningarna att fungera. Ytterligare 3 000 kr i kapitalinsats togs in från medlemmarna.

Ny budget.

Styrelsen bestämde att eftersom projektet blivit dyrare borde vi även kunna söka mer i bidrag från Länsstyrelsen. En ny uppdaterad budget skickades in och samtidigt sökte föreningen även förlängning av projektet med ett år för att hinna med allt, innan slutredovisningen skulle skickas in.

Förlängningen och utökat bidrag godkändes och därför har föreningen under 2020 kunnat erbjuda nya anslutningar till en förhållandevis rimlig pris. I den nya budgeten tog man även höjd för att söka ledningsrätt för fibernätet istället för att nöja oss med avtalsservitut.

Projektet stängs, enligt den nya tidplanen, i mars 2021 och ska då vara slutredovisat till Länsstyrelsen.

Föreningen har 896 färdiga anslutningar!

Styrelsen/ Sätila Fiber

Stadgar för Sätila Fiber Ekonomisk Förening

Om du säljer din fastighet behöver du och den nya ägaren skriva på ett "Överlåtelseavtal" avseende fiberanslutningen. En kopia på avtalet skickas till Sätila Fiber. 

Om du ännu inte startat upp din anslutning måste du först välja vilken typ av abonnemang du vill ha. Detta gör du genom att fylla i ett "Tjänsteavtal". 
Vill du byta abonnemang måste du skicka in ett nytt tjänsteavtal.

Om du vill bli medlem i fiberföreningen och ansluta din fastighet, ska du först fylla i blanketten under fliken INFORMATION

Nedan hittar du protokoll från respektive årsstämma:
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Extrastämma 2017
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015

 


BILD GALLERI

© Copyright Sätila Fiber